משרדנו ריכז עבורכם נושאים חשובים  בהם עליכם לטפל בהקדם למען מיצוי ההטבות והזכויות השונות לצורכי מס.

ראו בכך תזכורת וקריאה לביצוע וכן, בכל שאלה או בירור, אנו עומדים לרשותכם.

בברכה,

צוות משרד רו"ח גוטליב-דמתי

חוזר הערכות לסוף שנה 2018

ה פקדות לקרן פנסיה- שכיר

בהתאם לצו ההרחבה משנת 2008, על המעסיק לבצע הפרשה לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף עליו להפריש לקרן הפיצויים של העובד.

החל משנת 2017, אחוז ההפרשות משכר העובד (*) עומד על 18.5% בהתאם לחלוקה הבאה:

שם הרכיב אחוז הפרשה הערות
רכיב פיצויים 6% חלק מעסיק לפיצויים
רכיב פנסיה 6.5% חלק מעסיק לתגמולים
6% חלק עובד

 

(*) שכר העובד הכוונה לשכר הקובע בהתאם להגדרתו בחוק הפיצויים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס והתוספות הקבועות להן העובד זכאי.

בהקשר זה יודגש כי חבות המעסיק להפריש משכרו של העובד בהתאם לאמור  מעלה, יבוצע כדלקמן:

 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני טרם עבודתו אצל המעסיק, יהיה זכאי להפרשות פנסיה מיום העסקה הראשון. הפרשות אלו ישולמו רטרואקטיבית בחלוף 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, כמוקדם מביניהם.
 • עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני טרם עבודתו אצל המעסיק, יהיה זכאי להפרשות פנסיה רק בחלוף 6 חודשים מתחילת העבודה.
 • עובד רשאי לבחור את סוג ביטוח הפנסיוני בו הוא מעוניין (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) והיכן הוא מעוניין לבצע את ההפקדה.

כמו כן, לעובד אין אפשרות לוותר על זכאותו להפרשת פנסיה מצד המעביד או על חובתו להפריש משכרו למטרה זו.

חובה זו חלה על כל סוגי העובדים לרבות עובד זר או שכיר בעל שליטה.

הפקדות לקרן פנסיה- עצמאי

החל משנת 2017 על כל עצמאי בטווח הגילאים 21-60 להפריש כספים לטובת הפנסיה כאשר שיעור ההפרשה יעמוד בהתאם לסכום ההכנסה כדלקמן:

עד גובה הכנסה שנתית שיעור ההפקדה
1-      59,436 ₪ 4.45%
59,437- 118,872 ₪ 12.55%
מעל 118,872 ₪ אין חובת הפקדה (*)

(*) ניתן לבצע הפקדות מעבר לסכומים המינימאליים המצוינים בטבלה ולזכות בהטבות מס נוספות וזאת עד סכום הפקדה שנתי של 34,452 ₪

קופות הגמל לעצמאים כוללות רכיב קצבת פנסיה וחיסכון לאבטלה כאשר ניתן לבטח עבור אובדן כושר עבודה וביטוח חיים.

מעבר לצורך הקריטי בהפרשה לפנסיה, המחוקק דאג להטבות מס למפקידים כגון הכרה בסכום ההפקדה כהוצאה מוכרת, זיכוי מס וניכוי מס וזאת בהתאם לסכומי ההפקדה ביחס לגובה ההכנסה השנתית כמפורט בחוק.

לתשומת ליבכם!

יש לבצע הפקדה פנסיונית עד 31/12/2018 על מנת להימנע מקנס!

הפקדות קרן השתלמות

להלן תקרות ההפקדות לקרן השתלמות:

סוג נישום שיעור הפקדה תקרת הכנסה אשר ההפרשה בגינה פטורה תקרת הפקדה שנתית
עובד מעביד סה"כ חודשי שנתי שנתי
שכיר 2.5% 7.5% 10% 15,712 ₪ 188,544 ₪ 10% מהשכר או 18,854 ₪, כנמוך מביניהם.
בעל שליטה 1.5% 4.5% 6% 15,712 ₪ 188,544 ₪ 6% מהשכר או 11,312 ₪, כנמוך מביניהם.
עצמאי 4.5% 261,000 ₪ 18,240 ₪

כללי:

 1. הפקדות לשכיר מעל התקרה המצוינת בטבלה, מצריכות זקיפת שווי מס בתלוש השכר של העובד.
 2. הפקדות חברה שבבעלות בעל שליטה עד לשיעור של 4.5% מהשכר (אך לא מעל תקרת השכר בסך 188,544 ₪) יוכרו כהוצאה לצרכי מס ע"ש החברה.

הפקדות חברה מעבר ל- 4.5% ועד  7.5% מהשכר )אך לא מעל תקרת השכר של 188,544 ₪) לא יוכרו כהוצאה לצרכי מס ע"ש החברה, אך לא ימוסו בידי בעל השליטה. כלומר, נוצר חסכון במס הנובע מההפרש שבין מס חברות לבין המס האישי.  לכן מומלץ להפקיד סך כולל בגין בעלי שליטה (חלק עובד + מעביד) של 18,854 ₪

 1. עצמאים בלבד זכאים ליהנות מפטור ממס רווח הון בעת משיכת הכספים.
 2. עצמאים בלבד יוכלו להפקיד 7% מהרווח עד לסך הכנסה של 261,000 ₪ (18,240 ₪) כאשר סכום הניכוי יותר עד סכום של 4.5% מסך הכנסה זו (11,745 ₪). כמו כן, משנת 2017 ניתן להפקיד רק 4.5% מההכנסה כאמור כך שהחיסכון במס יינתן בהתאם למס השולי של הנישום.

 

לעצמאים: אנו ממליצים בחום לבצע הפקדה לקרן השתלמות עד 31/12/2018 על מנת שהטבת המס תיחשב לשנה זו.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח כושר עבודה מבטיח תשלום קצבה מחברת הביטוח במצבים שבהם לא ניתן לעבוד- בהתאם למפורט בפוליסה. השנה, בוצעה רפורמה לפיה קיימת פוליסה אחידה הנמכרת בידי כל חברות הביטוח, מה שמאפשר השוואה קלה בין הפוליסות והמחירים שמוצעים בידי חברות הביטוח.

הסכום המרבי אותו ניתן לנכות הוא 3.5% מהכנסה החייבת עד לסכום של 367,824 ש"ח .

שכיר רשאי לקבל החזר מס לשכירים בשל תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה והביטוח הינו ביטוח מועדף.

 • הפרשות המעביד לקופת גמל עד  4%  -שיעור הניכוי הינו 3.5% .
 • הפרשות המעביד לקופת גמל הם בין 4%-  7.5% -שיעור הניכוי  יעמוד על 3.5% בהפחתת סכום השיעור העולה על 4%. שיעור הניכוי מוגבל לסכום התקרה המצוינת מעלה וכמובן שלא יותר מהסכום ששולם.
 • הפרשות המעביד לקופת גמל מעל 7.5% –  השכיר אינו זכאי לניכוי.

ומההכנסה החייבת אצל עצמאי- סכום זה יוכר כהוצאה לחישוב ההכנסה החייבת במס. יודגש כי נקבעה תקרה לסכום השווה פי 2.5 של השכר הממוצע במשק עד לסכום של התקרה כאמור מעלה.

תשלומים לביטוח לאומי

בעל עסק עצמאי מחויב לתשלומים לביטוח לאומי כדלקמן:

 1. תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו כעצמאי.
 2. תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור עובדי העסק.

להלן פירוט של דמי התשלום:

גיל העצמאי   שיעור ההפקדה דמי ביטוח לאומי שיעור ההפקדה דמי ביטוח בריאות
18- גיל פרישה מחלק מההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע בחודש (*) 2.87% 3.1%
מחלק מההכנסה מעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית. 12.83% 5%
מתחת לגיל 18 מחלק מההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע בחודש. 0.17% פטור
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע. 0.78% פטור

 

(*) נכון לשנת 2018, שכר הממוצע במשק עומד על מינימום 5,944 ₪ וההכנסה המרבית עומדת על 43,370 ₪.

כמו כן, נציין כי גובה התשלום החודשי לביטוח לאומי נקבע בהתאם לגובה הרווחים מהעסק. תשלומים אלו המשולמים בשנת המס, יוכרו כהוצאה מוכרת באופן שיקטין את תשלום מס הכנסה לאותה שנה.

נדגיש כי באופן שוטף אנו מבצעים התאמה בין ההכנסה של העסק לבין תשלומי המקדמות היות שמדובר בביטוח לעצמאי במקרה של פגיעה בעבודה, סכום הפרמיה יהיה בהתאם לגובה התשלום שבוצע.

חשוב מאוד להקפיד על תשלום בזמן על מנת להימנע מהצמדה וקנסות, עיקולים ושלילת זכויות.

אנו ממליצים לשלם בהוראת קבע על מנת לחסוך טעויות בתשלום. במידה והתשלום מבוצע באופן אחר, מומלץ להקדים את התשלום על דצמבר המשולם בחודש ינואר בשנה העוקבת.

מכירת ניירות ערך שצברו הפסדים או רווחים

מכירת ניירות ערך הינה מכירה של נכס עליה מושת מס רווח הון, כלדקמן:

25% מס- על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים צמודים או ניירות ערך זרים. (המס הוא על הרווח הריאלי)

15% מס- על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך לא צמודים. (המס הוא על הרווח הנומינאלי)

 • רווחים נומינאליים, שמשקפים את הפער של עליית המדד בין ערך הנכס בעת קנייתו לעת מכירתו- אינם ממוסים.
 • תשלום המס יבוצע בעת מימוש הנכס כלומר בעת מכירתו.
 • הפסד במכירת ניירות ערך יאפשר קיזוזו מרווח עתידי.

 

בשל חשיבות מידע זה לסכום המס הסופי, אנו מבקשים שתיידעו אותנו על מימוש של ניירות ערך שברשותכם.

דחייה של הכנסות והקדמת הוצאות באופן חוקי

ככלל, על מנת לבצע תכנון מס, יש לשקול כל עסקה ואת מועד ביצועה וככל שתדחה ההכרה בהכנסה לשנה העוקבת או/ו תוקדם הכרה בהוצאה, תשלום המס בשנה הנוכחית- יקטן. להלן מספר נקודות שמשרדנו מציע להתייחס אליהם:

 • שלמות הוצאות כגון: ארנונה, חשמל, מים וכד'. מומלץ לבחון תדפיסי אשראי ובנק לווידוא שכל ההוצאות של העסק דווחו.
 • הכרה בחובות אבודים בשנת המס. יש לוודא כי הומצאו הוכחות למס הכנסה אודות מאמצי העסק לגביית החוב. במידה ורלוונטי, ניתן לשקול מתן הנחות ללקוחות במיוחד אם צפוי שחובותיהם יהפכו לחוב אבוד.
 • מתן תרומות– ניתן לתת תרומות עד גובה של 30% מגובה ההכנסה והדבר מאפשר זיכוי מס בשיעור 35% כאשר יש להקפיד על פירעון התשלום עד לסוף שנה, וידוא כי הקבלות מקוריות וכי מען התרומה עומד בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה. יודגש כי המינימום לתרומה עומד על 180 ₪ על מנת לקבל את הטבת המס.
 • תשלום לביטוח לאומי- כאמור, יש להקפיד על תשלום במועד עד לסוף שנה, מדובר בהוצאה מוכרת.
 • מכירת נכסים– תשומת לב למועד המכירה ואם צפוי הפסד, בחינה האם כדאי לבצע בשנה הנוכחית ולהשתמש במגן מס שנוצר.
 • מכירת טובין- בדיווח בסיס צבירה, המועד הקובע להכרה בהכנסה הינו מועד שילוח הטובין מהעסק או הסכם מכירה מחייב. מומלץ לבחון מועד ביצוע העסקה ביחס לכך בעיקר בהיבט המלאי שנמכר. כמו כן, במידה וקיים מלאי מת, כדאי לשקול לצאת למכירתו במחירים אטרקטיביים.
 • הכנסות משכר דירה– בחינת המסלול הטוב ביותר לתשלום מס וכן לשקול מועד קבלת ההכנסה במידה ודחייתה תשיג הקטנה במס.
 • שינוי סוג התאגדות– יש לבחון, בהתאם לגובה ההכנסות, האם כדאי לשנות סוג התאגדות: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה רגילה, חברה משפחתית, חברת בית.
 • שינוי סוג דיווח: מצטבר או מזומן.
 • תשלום ביטוח לאומי בגין השכרת נכס מסחרי מוכר כהוצאה ועל כן מומלץ לשלמו בשנת המס.
 • הגדלת הכנסות בשנת המס במיוחד אם בשנת המס העוקבת צפוי גידול משמעותי בגובה ההכנסות.

הכנסות משכר דירה

לאחרונה מתקיימת פעילות של מס הכנסה לאיתור נישומים שאינם משלמים מס הכנסה בגין הכנסות משכר דירה. מיותר לציין כי השלכות של אי תשלום הינם קנסות, חיובי ריבית והצמדה ועוד.

בשל קיום 3 מסלולים לתשלום מס בגין שכר דירה למגורים, אנו בוחנים מידי שנה באיזה מסלול כדאי לבחור במטרה לשלם כמה שפחות  מס. להלן פירוט המסלולים:

 1. פטור ממס (מלא או חלקי) על השכרת דירה

ככל שהדירה עומדת בתנאי פקודת מס הכנסה, הנישום רשאי לשלם מס בהתאם:

 • א. פטור מלא: אם סכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על 5,000 ₪.
 • ב. פטור חלקי: במידה וסכום ההכנסה החודשי בין 5,000- 10,000 ₪, יש לחשב את סכום הפטור באמצעות הפחתת 5,000 ₪ מהסכום שהתקבל בפועל. ההפרש ייחשב כסכום עודף. לאחר מכן, יש להפחית את הסכום העודף מ- 5,000 ₪- סכום זה הינו הסכום הפטור. בשלב האחרון, יש לנכות את הסכום הפטור מסכום השכ"ד שהתקבל והנותר הינו הסכום החייב במס. על הסכום החייב במס יחול שיעור מס שולי של המשכיר בהתחשב בכל הכנסותיו.
 • ג. היעדר פטור– לא ניתן לבחור במסלול זה אם ההכנסה עולה על 10,000 ₪.

ניתן לנכות הוצאות שוטפות הקשורות להכנסה משכ"ד כגון תיקונים במושכר, שכ"ט עו"ד ופחת. אלו יותרו בהתאם להכנסה המתקבלת.

במידה ונבחר תשלום מס בהתאם למסלול זה, במכירת הדירה יחול מס שבח וינוכה הפחת משווי הרכישה.

 1. חיוב במס מופחת בשיעור של 10%.

ככל שהדירה עומדת בתנאי פקודת מס הכנסה, הנישום ישלם מס בסך 10% בגין כל הכנסותיו משכ"ד בשנת המס הרלוונטית.

עם זאת, בטרם בחירה במסלול זה, יש לקחת בחשבון כי לא ניתן לנכות הוצאות שוטפות הקשורות לשכ"ד. כמו כן, במכירת הנכס, יחויב מס שבח כאשר הפחת ינוכה משווי הרכישה.

במסלול זה על הנישום לשלם את המס תוך 20 יום מסיום שנת המס לכל המאוחר. איחור בתשלום כאמור יגרור תשלום ריבית והצמדה על חוב המס.

בעיקרון אינכם דרושים בהגשת דוח שנתי על הכנסות משכ"ד במידה ובחרתם במסלול זה והכנסתכם משכ"ד הינה עד 340 אש"ח (נכון ל-2018), אלא אם כן רשות המס מבקשת זאת באופן פרטני.

רק מדגישים שלא ניתן לשלב בין מסלול 1 ל-2.

 1. חיוב במס לפי מדרגות המס.

תשלום המס במסלול זה הינו בהתאם לשיעור המס השולי של המשכיר החל על מכלול הכנסותיו, כאשר במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות הקשורות ביצירת הכנסה זו.

במידה והנכס נמכר, המכירה תחויב במס שבח והפחת ינוכה משווי הרכישה שנדרש בעבר כנגד הכנסה זו בשנות המס הרלוונטיות.

בחירה במסלול זה תחייב את המשכיר בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

הקדמה או דחיית  סיום זכאות לתואר אקדמאי או לתעודת הוראה לפני 31/12/17

מסיימי לימודי תואר אקדמי ראשון/ לימודי מקצוע בהתאם לפקודת מס הכנסה, בין 01/01/2014- 31/12/2018, זכאים לנקודת זיכוי בשנת המס שלאחר סיום הלימודים או בשנה שאחריה.

מסיימי לימודי תואר אקדמי שני בשנים כאמור, זכאים למחצית נקודת זיכוי בשנת המס לאחר סיום הלימודים או בשנה שאחריה.

במידה ותחום הלימודים דורש התמחות, ניתן לדחות את קבלת הזיכוי לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות בתנאי שההתמחות החלה לכל המאוחר בשנה שלאחר סיום הלימודים האקדמיים.

כמו כן, קיימת הטבת נקודת זיכוי למסיימי לימודים לתואר שלישי ברפואה ומסיימי לימודי תואר שלישי במסלול ישיר